20120404

..Photo Of You..

"...rasa itu yang kadang-kadang"

Inspired By: Nikon
Listening: Photo Of You by Yuna

Tiada ulasan: